Lineage

Lineage of the Daito-Ryu Aiki-Jujitsu Ginjukai

250px-Takeda_Sokaku
Takeda Sokaku – Founder, Daitō-ryū Aiki-jūjutsu
|
Kodo+Horikawa+Meijin---2
Kodo Horikawa – Daitō-ryū Aiki-jūjutsu Kodokai (Kodo’s Branch)
|
seigo_okamoto
Okamoto Seigo – Daitō-ryū Aiki-jūjutsu Roppokai (Okamoto’s Branch)
|
402819_266368690149507_712220067_n
Howard Popkin & Joseph Brogna – Daitoryu Aikijujitsu Ginjukai

Comments are closed.