Lineage

Lineage of the Daito-Ryu Aiki-Jujitsu Ginjukai

250px-Takeda_Sokaku

Takeda Sokaku – Daitō-ryū Aiki-jūjutsu
|

Kodo+Horikawa+Meijin---2

Kodo Horikawa – Daitō-ryū Aiki-jūjutsu Kodokai (Kodo’s Branch)
|

seigo_okamoto

Okamoto Seigo – Daitō-ryū Aiki-jūjutsu Roppokai (Okamoto’s Branch)
|

402819_266368690149507_712220067_n

Howard Popkin & Joseph Brogna – Daitoryu Aikijujitsu Ginjukai

Comments are closed